Evenementen

De Vereniging voor Gezondheidseconomie organiseert voor leden en niet-leden congressen en masterclasses om kennis en netwerk te delen. Leden kunnen hier gratis of met korting aan deelnemen.

 

Congres Hervorming Ouderenzorg 2018

Datum 29 november 2018
Locatie Erasmus Universiteit Rotterdam (Campus Woudestein)

De vraag naar ouderenzorg neemt in hoog tempo toe en stelt onze samenleving voor een enorme uitdaging. De behoefte aan kwaliteits- en doelmatigheidsverbetering is groter dan ooit. Maar wat is de weg naar betere kwaliteit en meer doelmatigheid? Tijdens het VGE-congres 2018 is deze vraag vanuit verschillende invalshoeken belicht. Een uitgebreid verslag volgt in ons voorjaarsbulletin van 2019. De presentaties zijn beschikbaar via de links in het onderstaande programma.

Programma:

09.30–10.00 Ontvangst
10.00–10.15 Opening door dr. Richard van Kleef (voorzitter VGE)
10.15–12.00

Plenaire sessie (voertaal: Engels)

Opportunities and Challenges: Using Market Based Approaches to Encourage High-Quality Nursing Home Care, Professor David Grabowski (Harvard Medical School)

Who benefits from additional spending on elderly care?, Dr. Pieter Bakx (Erasmus School of Health Policy & Management)

12.00–13.15

Lunch
13.15–14.30

Parallelsessies ronde 1 (voertaal: Nederlands)

Langer thuis, Dr. Peter Alders, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Naar persoonsvolgende financiering, Professor Jeroen Trybou en Drs. Eva Pattyn

14.45–16.00

Parallelsessies ronde 2 (voertaal: Nederlands)

Gezond ouder worden, Professor Sytse Zuidema en Professor Erik Buskens

Kijk eens vooruit - Grenzeloze zorg voor Nederlandse ouderen, Mr. Dr. Rudi Holzhauer en Mr. Ron de Graaff

Sociaal economische gezondheidsverschillen bij ouderen, Hoe kwetsbaar is hun situatie?, Dr. Jennifer van de Broeke e.a.

16.00–17.00

Afsluiting en borrel

   

Beschrijving per sessie:

Plenary session with keynote by Professor David Grabowski 

Speakers: Professor David Grabowski (Harvard Medical School) and Dr. Pieter Bakx (Erasmus School of Health Policy & Management)

The Netherlands and the United States organize long-term care differently but policy discussions are about common themes, including the quality of nursing home care and how to ensure financial sustainability. Hence, Dutch policymakers and researchers may learn a lot from their American counterparts. We have invited David Grabowski from Harvard Medical School who is one of the foremost experts in the economics of ageing with a particular interest in long-term care. Professor Grabowski will share some of the main lessons from the US and which future developments he expects. Subsequently, Pieter Bakx will discuss research on these topics using Dutch data. The research is put into perspective by the session chair, who will also open the floor for a plenary discussion.

Langer Thuis

Spreker: Dr. Peter Alders (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Het kabinet, de gemeenten en een reeks maatschappelijke partijen hebben in het Pact voor de Ouderenzorg de handen ineen geslagen om de zorg en de woonsituatie voor ouderen merkbaar te verbeteren. Dit programma richt zich specifiek op de grote en groeiende groep ouderen die zelfstandig thuis woont. Uitgangspunt hierbij is de wens van ouderen om zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig te kunnen blijven wonen, met ondersteuning, zorg en in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften. Thuis zo lang het kan.

Naar persoonsvolgende financiering

Sprekers: Professor Jeroen Trybou (Universiteit Gent) en Drs. Eva Pattyn (Universiteit Gent)

In Vlaanderen is de ouderenzorg in volle verandering. In het eerste deel van deze sessie schetsen we de context en gaan we dieper in op deze hervormingen. In het tweede deel gaan we specifiek in op het concept persoonsvolgende financiering en de uitdagingen die dit met zich mee brengt. Vlaanderen kan hierbij bouwen op de eerste ervaringen in de sector van personen met een handicap. Jeroen Trybou is professor gezondheidseconomie aan de Universiteit Gent. Hij is tevens actief als adviseur en bestuurder van zorgorganisaties. Eva Pattyn is onderzoeker aan de Universiteit Gent. Zij bereidt voor het ogenblik een doctoraat voor met als thema 'persoonsvolgende financiering'.

Gezond ouder worden

Sprekers: Professor Sytse Zuidema (Rijksuniversiteit Groningen) en Professor Erik Buskens (Rijksuniversiteit Groningen)

Het betreft een urgente zaak in de ouderenzorg. De overheid rekent zich rijk zou je kunnen stellen, door aan te nemen dat ouderen veel langer thuis kunnen wonen, zichzelf daar zullen kunnen redden en intussen anderen kunnen bijstaan, in plaats van naar dure verzorgingshuizen te verhuizen. In dat kader zijn deze instellingen feitelijk allemaal verdwenen, en is het budget voor chronische zorg grotendeels naar de gemeenten gegaan, met dien verstande dat er ook een lager budget beschikbaar kwam. De verpleeghuizen die over bleven kregen te maken met een taakverzwaring, en bieden intussen zorg en onderdak aan de meest hulpbehoeftige ouderen in hun laatste levensfase. Op papier lijkt dit allemaal te kloppen maar daar waar oorspronkelijk (met de eertijds beschikbare capaciteit) vrij soepel kon worden ingesprongen op een zorgvraag is dat nu veel minder flexibel. Thuiszorg is en ondersteunende zorg is niet altijd beschikbaar en de uniforme indicatiestelling is een punt van zorg. De vraag naar allerlei vormen van zorg zal gezien de vergrijzing zeker niet afnemen, en de gezonde zelfredzame thuiswonende oudere is niet plots een feit. Kortom de vraag overstijgt het aanbod inmiddels ruim en dit wordt noodgedwongen opgevangen via de spoedeisende hulp en in de tweede lijn. Van besparingen lijkt geen sprake te zijn en het curatieve zorgsysteem wordt overspoeld door care vraagstukken. Er ligt voor grote groepen een gat tussen de (individuele, sociale en politieke) wens thuis en onafhankelijk te blijven, en de feitelijke biologische veroudering. Gezond ouder worden zou dat gat ten dele kunnen dichten, en daarover gaat deze sessie. Wanneer begin je daaraan en wat en hoe doe je dat?

Kijk eens vooruit - Grenzeloze zorg voor Nederlandse ouderen

Sprekers: Mr. Dr. Rudi Holzhauer (project Kijk eens vooruit) en Mr. Ron de Graaff (SeijgraafConsultancy)

Het Nederlandse zorglandschap verandert snel, zeker ook waar het de zorg voor ouderen betreft. Er is een toenemende vraag naar zorg voor een groeiend aantal Nederlandse ouderen. Daar staat een steeds schaarser wordend aanbod tegenover in zorgcapaciteit. Wij willen bezien of de zorg voor Nederlandse ouderen buiten Nederland wellicht anders en “beter” zou kunnen, zowel in termen van empowerment en levensloopregie voor de betrokken ouderen zelf, als in termen van efficiency en effectiviteit voor institutioneel betrokkenen (overheden, centraal (Ministerie van VWS) en decentraal (gemeenten), actoren op de huis- en woningmarkt, zorgaanbieders, zorgverzekeraars e.a.).

Sociaal economische gezondheidsverschillen bij ouderen. Hoe kwetsbaar is hun situatie?

Sprekers: Dr. Jennifer van den Broeke (Pharos landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen) o.a.

Ouderen die in kwetsbare omstandigheden leven: al je hele leven niet goed kunnen lezen en schrijven, je weg niet vinden in de ingewikkelde bureaucratie, opeenstapeling van medische- en sociaal-maatschappelijke problemen en weinig vertrouwen in professionals. Zorgsystemen zijn veelal ingericht op enkelvoudige ziekten. Hoe is de kwaliteit van zorg en doelmatigheid hiervan voor ouderen met sociaal economische gezondheidsachterstanden te verbeteren? Er zijn goedevoorbeelden.

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door Erasmus School of Health Policy & Management.